   -


                          2010   4   27   
         


       
         
             
   
         
         
            
           
          
           
            
         
         
            
            
       
            
           
            
   
2          

     
1        

          
           
        
          
           
 》       
        《  
   
           
          
           
3        

     
《 》         
        《  》 
             
            
2  ji zhe wu guo jie"    

        
         
           
          
1  Da She Guo Ji"       
        

      
          
AFP (Fransiin Medeel -- fa xin she)     
           
Reuters (Lou Tu She)         
      

      
       BBC     
       
  Da Ji Yuan         
     
       34    
           
            
        
     

   
           
          
             
     
          
         
           
             

         
           
5          
            
  Peru       
            

        
          
             
           
           
            
        
           
            
          
           
          
           
             

             
          
           
            
           
         
         
             
           

            
             
       
         
           
          
            

            
           
           
              

      
            
           
           
          
           

    
           
         
         
         
          
             
  4   27            

      
          
           
          
         
           
          
           
  4   25            

      
   (ji zhe wu guo jie)    
she)           
     fa xin she  Reuters (lou tou
            
           
         
          
            
           
          
           
         
           
             

     
           
         
            
          
          
         
          
           
          
          
           
   4   24       
 


          2010.04.28

            


 

<  >